Wychowania do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 228

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja istoty wychowania do wartości oraz edukacji obywatelskiej, społecznej i patriotycznej w szkole
  • przedstawienie aktów prawnych, które regulują kwestie kształtowania postaw uczniów w toku edukacji szkolnej
  • tworzenie zasad doboru materiałów do pracy z uczniami służących kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uwrażliwienia na problematykę związaną z kształtowaniem właściwych postaw dzieci i młodzieży
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności doboru tematyki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych służącej wychowaniu patriotycznemu, obywatelskiemu i społecznemu
  • poznanie zasad dialogu z uczniami nt. wartości
  • stworzenie materiałów metodycznych do pracy z uczniami