Plenerowy Dzień Ziemi

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Anna Maliszewska, Anetta Grudzień

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: maj 2022

Numer formy: S142

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • korelacja międzyprzedmiotowa;
 • przedstawienie aktywizujących metod nauczania języka polskiego i matematyki w połączeniu z ekologią,
  poświęconej zagadnieniom edukacyjnym dotyczącym leśnictwa, gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody i krajobrazu;
 • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny z użyciem ciekawych plansz dydaktycznych,
  gier dydaktycznych i gier terenowych;
 • prezentacja materiałów doskonalących myślenie ze zwróceniem uwagi na indywidualizację procesu nauczania i rozwijania
  swojego hobby i hobby ucznia;
 • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń,
  i wdrażanie innowacji;
 • stwarzanie okazji do aktywności ruchowej podczas terenowego seminarium – wyjazd do Leśnej Osady Edukacyjnej Nadleśnictwa Piotrków w Kole
  - z wykorzystaniem ścieżki ekologicznej i ścieżki przyrodniczo – leśnej;
 • zwrócenia uwagi na aspekt wychowawczy i rozwijanie empatii – w osadzie został utworzony ośrodek rehabilitacji
  zwierząt gdzie są leczone różne gatunki zwierząt, a po zakończeniu leczenia wypuszczane są na wolność;
 • posługiwanie się proprawną polszczyzną i prawidłowym rejestrem pojęć matematycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania, o ciekawe materiały, które można wykorzystać
  podczas prowadzenia lekcji, które aktywizują ucznia do działania i rozwijają jego zainteresowania i hobby;
 • zapoznanie z prezentacjami i materiałami doskonalącymi myślenie;
 • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej i korelacji międzyprzedmiotowej;
 • wymiana dobrych praktyk;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.