Każdy nauczyciel promotorem i edukatorem zdrowia

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Aldona Bąk

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S78

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi wskazującymi rolę i miejsce edukacji zdrowotnej
  w procesie nauczania i wychowania;
 • miejsce Edukacji zdrowotnej w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów;
 • szkolny program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • każdy nauczyciel promotorem zdrowia – zadania nauczycieli przedmiotowych, wychowawców
  w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
 • metody stosowane w edukacji zdrowotnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzy wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • poszerzy wiedzę dotyczącą zadań, obowiązków nauczyciela w zakresie promocji zdrowia
  i edukacji zdrowotnej;
 • zdobędzie umiejętności metodyczne w zakresie planowania i realizacji edukacji zdrowotnej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Wojska Polskiego 2 ,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl