Psychologiczne aspekty oceniania

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 236

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja różnych sposobów oceniania uczniów, zasad tworzenia narzędzi pomiaru;
 • przedstawienie oceniania kształtującego jako sztuki gromadzenia informacji o uczniu,
  jego osiągnięciach, planowanie procesu nauczania/uczenia się;
 • tworzenie zasad stosowania oceniania kształtującego w wybranych przedmiotach nauczania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, pogłębienie, uporządkowanie wiedzy na temat pomiaru dydaktycznego
  jako formy obiektywnej kontroli wiadomości i umiejętności uczniów;
 • zdobycie i rozwinięcie umiejętności operacjonalizacji celów nauczania;
 • poznanie idei oceniania kształtującego;
 • stworzenie przykładowych narzędzi pomiaru dydaktycznego, zbudowanych
  w celu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl