Ocenianie kształtujące
w nauczaniu zdalnym
i stacjonarnym – praktyczne wskazówki

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 226

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • jasne przedstawianie celów lekcji w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym;
  • precyzowanie kryteriów oceniania w nauczaniu hybrydowym;
  • redagowanie i stawianie pytań sprawdzających realizację celów lekcji;
  • sposoby przekazywania informacji o osiągniętych efektach i dalszych kierunkach rozwoju ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • budowanie własnego warsztatu pracy,
  • nabywanie świadomości i biegłości w budowaniu jednostki lekcyjnej;
  • tworzenie relacji z uczniem opartej na wymianie informacji, uwag;
  • dostarczenie uczniom, rodzicom, innym nauczycielom informacji o postępach;
  • optymalizacja czasu pracy z uczniem;
  • obiektywizacja oceny.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl