Skuteczne metody i formy pracy
z uczniem w nauczaniu zdalnym
i stacjonarnym – ćwiczenia

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 224

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • omówienie metod nauczania i form pracy rekomendowanych w podstawie programowej;
 • diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doboru odpowiednich metod i form nauczania/uczenia się;
 • przedstawienie metod i form pracy wynikających z indywidualnej i zespołowej diagnozy potrzeb uczniów;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych i zespołowych
  potrzeb uczniów;
 • ćwiczenia praktyczne – dobieranie metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie metod i form pracy rekomendowanych w podstawie programowej;
 • poznanie nowoczesnych sposobów diagnozowania potrzeb edukacyjnych
  i możliwości psychofizycznych uczniów;
 • świadome stosowanie metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości ucznia;
 • inspiracja do poszukiwania i stosowania skutecznych metod i form nauczania, uczenia się;
 • udoskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl