Odpowiedzialność i obowiązki dyrektora, nauczycieli
i innych pracowników szkoły/placówki w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom/wychowankom

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 179

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów/wychowanków w szkole/przedszkolu;
 • zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym;
 • zajęcia, imprezy i wycieczki poza terenem szkoły;
 • wypadki uczniów;
 • opieka medyczna.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole/przedszkolu;
 • zapoznanie z rodzajami odpowiedzialności prawnej nauczycieli;
 • poznanie zakresu odpowiedzialności nauczyciela;
 • uporządkowanie wiedzy na temat powierzenia mienia;
 • uporządkowanie wiedzy na temat odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi;
 • pogłębienie wiedzy na temat procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl