Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie
u uczniów postaw obywatelskich patriotycznych i społecznych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 197

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja istoty edukacji obywatelskiej, społecznej i patriotycznej w szkole;
 • przedstawienie aktów prawnych, które regulują kwestie kształtowania postaw uczniów w toku edukacji szkolnej;
 • tworzenie zasad doboru materiałów do pracy z uczniami służących kształtowaniu postaw patriotycznych,
  obywatelskich i społecznych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie uwrażliwienia na problematykę związaną z kształtowaniem
  właściwych postaw dzieci i młodzieży;
 • zdobycie, rozwinięcie umiejętności doboru tematyki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych służącej wychowaniu
  patriotycznemu, obywatelskiemu i społecznemu;
 • poznanie zasad dialogu z uczniami na temat wartości;
 • stworzenie materiałów metodycznych do pracy z uczniami.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl