Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 194

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • kompetencje kluczowe - cele i uzasadnienie w praktyce szkolnej;
  • zadania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych;
  • kompetencje kluczowe a umiejętności wskazane w podstawie programowej;
  • metody nauczania sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie umiejętności diagnozowania kształtowania kompetencji kluczowych;
  • uświadomienie roli kompetencji kluczowych w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • wskazanie spójności kompetencji kluczowych z podstawą programową i planem nadzoru pedagogicznego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl