Ocenianie uczniów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 149

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące oceniania uczniów: ustawy, rozporządzenia MEN,
  przepisy wewnątrzszkolne;
 • zapisy w statutach szkół: wzorce oceniania, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania;
 • ocenianie wewnątrzszkolne uczniów;
 • obowiązek informacyjny w stosunku do rodziców i uczniów;
 • ocenianie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących oceniania uczniów;
 • uporządkowanie wiedzy na temat zapisów w statucie szkoły wzorców oceniania, wymagań edukacyjnych,
  kryteriów oceniania i terminów;
 • uporządkowanie wiedzy na temat oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, obowiązku informacyjnego;
 • rozszerzenie wiedzy na temat oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
  systemu oświaty;
 • wymiana doświadczeń.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl