CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

tekst alternatywny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
uczestnika w formach doskonalenia/wydarzenia

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2,
  97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 649 65 66, adres e-mail:
  biuro@crepiotrkow.edu.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@crepiotrkow.edu.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. zorganizowania i przeprowadzenia form szkoleniowych lub wydarzenia przez Centrum;
 2. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z form szkoleniowych, wydarzenia;
 3. udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Centrum;
 4. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie internetowej Centrum;
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, odpowiednio:
  – art. 6 ust. 1 lit. b) i f) dla ust. 3. pkt. A. i B. niniejszej klauzuli,
  – art. 6 ust. 1 lit. a) dla ust. 3. pkt C., D. i E. niniejszej klauzuli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
 2. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
 3. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie
  rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa). Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.