Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych 

e-mail: inspektor@wodn.piotrkow. pl

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w formach doskonalenia organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

Sznowna Pani/Szanowny Panie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formach doskonalenia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
 3. Udostępnione nam dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą
  przy ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb., tel. 44 649 65 66,
  adres e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl.
 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim pod adresem  e-mail: inspektor@wodn.piotrkow.pl
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim w celu przygotowania i realizacji form doskonalenia oraz wydania zaświadczenia o uczestnictwie w wybranej formie doskonalenia.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 9. Udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
 10. Pani/Pan dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  do  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.