Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli samorządu województwa łódzkiego działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz.4)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

Nadrzędnym celem WODN w Piotrkowie Trybunalskim jest wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

 • świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego w rejonie działania Ośrodka na najwyższym poziomie, zapewniającym każdemu klientowi naszej placówki satysfakcję i wsparcie w jego rozwoju zawodowym;
 • prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 • reagowanie na potrzeby środowiska oświatowego i koncentrowanie się na spełnianiu wymagań klienta placówki;
 • współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i organami prowadzącymi w zakresie opracowywania priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz zarządzania oświatą.

Jako WODN w Piotrkowie Trybunalskim zapewniamy:

 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • miłą i twórczą atmosferę sprzyjającą pracy i własnemu rozwojowi,
 • możliwość korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu multimedialnego,
 • materiały dydaktyczno-metodyczne,
 • zajmujemy się doradztwem - udzielając konsultacji indywidualnych i zbiorowych.
 • pełną informację o oferowanych przez nasz WODN formach szkolenia znajdujących się na naszej stronie oraz wydawanych corocznie informatorze.
 • upowszechnianie dokonań, doświadczeń oraz przykłady dobrej praktyki na łamach Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego „Forum Nauczycielskie” i na stronie internetowej w zakładce Publikacje.

Jakość usług WODN w Piotrkowie Trybunalskim potwierdzają:

 • Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty (Nr 6/2020)
 • Certyfikat PN-EN ISO 9001: 2015 w zakresie działalności edukacyjnej związanej z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, doradztwem metodycznym, wspomaganiem jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz tworzeniem i upowszechnianiem informacji pedagogicznej, publikowaniem wydawnictw oświatowych
  (nadany 30 czerwca 2020 r.).

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim podejmuje działania w ścisłej współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Kadra szkoleniowa