XVI. edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 2 ust. 11 oraz § 3 ust. 12 Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XII/210/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”, Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku.
1. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.
2. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń”:
1) przyznawane jest uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły i i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
2) do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przy czym każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.
3. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student”:
1) przyznawane jest studentom kształcącym się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej uczelni na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
2) do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym każdy podmiot może złożyć do dwunastu wniosków o przyznanie stypendium;
3) o stypendium naukowe w kategorii „student” w 2022 roku mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do następujących dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku.
4. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły i uczelnie określają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.
5. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
7. Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego odbędzie się w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.
8. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
- w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
- przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
10. Wzory wniosków wraz z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dostępne są na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl (w zakładce: Edukacja/Konkursy/stypendia/stypendia naukowe) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Ogłoszenia/Stypendia).
11. Środki publiczne przeznaczone na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku stanowią kwotę 150 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Województwa Łódzkiego w części
przeznaczonej na realizację zadania.
12. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego www.bip.lodzkie.pl, na stronie internetowej Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
13. Dodatkowe informacje dotyczące jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pod numerem
telefonu: 42/ 291 98 30. Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu: Dorota Komar (mail: dorota.komar@lodzkie.pl) oraz Joanna Ciejek (mail: joanna.ciejek@lodzkie.pl).
14. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XII/210/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa
Łódzkiego”.

Strona internetowa:

www.bip.lodzkie.pl - Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze - stypendia 2022

Regulamin stypendia jednorazowe 2022

Załącznik nr 1 wniosek uczeń 2022

Załącznik nr 2 wniosek student 2022