WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCHCentralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały DOKUMENT ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZOWANIA i PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:
ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące m.in. tego, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.
Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych– wytyczne MEN, CKE i GIS
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminów