Regionalny projekt: Łódzkie DwujęzyczneWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. będzie realizatorem projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:

− propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,

− kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,

− przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakłada przeszkolenie nauczycieli i wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatorów regionalnych przez cały okres trwania projektu.

Czas trwania projektu przewidziano w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 1 czerwca do 25 czerwca 2021 r.

O przyjęciu do udziału w projekcie zdecydują następujące kryteria:

1. Kolejność zgłoszeń.

2. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie.

Kartę zgłoszenia do projektu należy pobrać ze strony WODN w Łodzi (poniżej link do pobrania) i wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres k.checinski@wodn.piotrkow.pl do dnia 25 czerwca 2021 r.

Informację o zakwalifikowaniu do projektu palcówki otrzymają do dnia 30 czerwca 2021 r.

Załącznik: zgłoszenie udziału w formie doskonalenia