Start
poniedziałek, 24 lipiec 2017
Advertisement
Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
Napisał Administrator   

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Państwa Nauczycieli z terenu powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego i województwa do korzystania z nowego modelu kompleksowego wsparcia pracy szkoły/placówki oświatowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 października 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli określa obowiązkowe zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz. U. 30 października 2012 r., poz. 1196)

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz.560)

/W załączniku do rozporządzenia w częściach dotyczących wymagań wobec przedszkoli i szkół: w wymaganiu 12 „Zarządzanie przedszkolem/szkołą/placówką służy jego/jej rozwojowi” – charakterystyka wymagań na poziomie B, wprowadzono nowe wymaganie dla dyrektora przedszkola/szkoły/placówki:

„Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu/szkole/placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb”.

W ramach nowego modelu wspomagania szkół i placówek oświatowych oferujemy:

- Długofalową współpracę z konkretną szkołą/ placówką; 
- Wsparcie szkoły/placówki w wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej państwa, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych problemów; 
- Współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; 
- Pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. 

 

Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów realizujemy poprzez: 

- Udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych, w tym on-line; 
- Organizowanie na terenie szkoły/placówki spotkań, szkoleń, warsztatów, których tematyka wynika z potrzeb szkoły i nauczycieli; 
- Umożliwienie udziału dyrektorów i nauczycieli w sieciach współpracy i forach wymiany doświadczeń, organizowanych przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim; 
- Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji pedagogicznej. 

Gwarantujemy:

- Nieodpłatną pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących ich rozwiązywaniu; 
- Nieodpłatne konsultacje indywidualne i grupowe, w tym on-line; 
- Nieodpłatny udział w sieciach współpracy dyrektorów, nauczycieli tego samego przedmiotu i sieciach problemowych; 
- Wsparcie samokształcenia nauczycieli;
- Promowanie osiągnięć i upowszechnianie dobrych praktyk placówki wspomaganej. 

Pozostałe działania w zakresie wspomagania szkoły/ placówki realizujemy ze środków tychże, przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w ramach porozumienia pomiędzy dyrektorem WODN w Piotrkowie Trybunalskim i dyrektorami szkół/placówek.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Z poważaniem 

Dariusz Magacz
Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg