Start
niedziela, 26 maj 2019
Advertisement
Menu witryny
Start
Galerie
Linki
Do pobrania
Licznik odwiedzin

Fragmenty artykułów z numeru 69
Napisał Administrator   

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej
z punktu widzenia nauczyciela konsultanta

W mijającym roku szkolnym nauczyciele konsultanci Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowic Trybunalskim i doradcy metodyczni realizowali zadania nowego systemu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Działania podejmowane przez nauczycieli konsultantów określa treść rozporządzenia MEN z dnia 26 października 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które szczegółowo formułuje obowiązkowe zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz. U. 30 października 2012 r.,poz. 1196) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz. 560), zgodnie z zapisami którego „Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu/szkole/placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb".

Sieci współpracy
i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia to forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce. Sieć to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów, współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia będzie spoczywać na instytucjach wspierających pracę szkól - placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych. Powołanie sieci nic wymaga czynności prawnych; sieć działa na zasadzie samoorganizacji w oparciu o aktywność jej uczestników. Cechuje ją niski stopień sformalizowania - jest procesem grupowym - relacją, interakcją, więzią. Sieci mają stanowić dla nauczycieli i dyrektorów płaszczyznę do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów czy korzystania ze wsparcia metodycznego i merytorycznego udzielanego przez ekspertów.


Pomysły - skąd je brać?

Powszechnie uważa się, że dobry pomysł (na cokolwiek - prezent, biznes, nudę, wakacje, zajęcia szkolne, pozalekcyjne, terapeutyczne, rozrywkę, ale szczególnie na rozwiązanie problemu - to połowa sukcesu. W pracy pedagoga terapeuty doskonale sprawdza się umiejętność szybkiego kojarzenia, łatwego odkrywania, wnikliwość, ale i zapal, zaangażowanie, szeroko rozumiana komunikatywność. Terapeuta pedagogiczny w swojej codziennej pracy spotyka się z sytuacjami wymagającymi pomagania innym. W znalezieniu właściwego rozwiązania, odpowiedniej drogi, metody itd. w procesie pomagania ważną rolę pełnią intuicja, kwalifikacje, umiejętność słuchania, nawiązywania odpowiednich relacji, chęć niesienia pomocy, doświadczenie, itd. Brak zdolności dostrzegania, twórczego myślenia i działania, jasnego formułowania myśli, może przyczyniać się do kłopotów w radzeniu sobie z daną sytuacją terapeutyczną ale także może prowadzić do zamknięcia lub blokad w relacji. Jak ważna jest refleksyjność, umiejętne zadawanie pytań, które poszerzają perspektywę, do tego jeszcze umiejętność analizowania najróżniejszych przesłanek, które pozwalają wyciągać konstruktywne wnioski i rozumieć?


Prezi - nowy wymiar prezentacji

Prezentacje multimedialne to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi TI w pracy nauczyciela. Dzięki prezentacjom można w łatwy i efektowny sposób wzbogacać wykłady o obrazy, zdjęcia, dźwięki, animacje. Termin „prezentacja" kojarzy się najczęściej z kolejno wyświetlanymi slajdami, na których umieszczone są wymienione wcześniej treści. Taki sposób postrzegania wynika z tego, że od wielu lat prezentacje tworzymy albo w programie Power Point, albo w bardzo podobnie skonstruowanych aplikacjach innych producentów (np. Open Office Impress).

Zupełnie inną koncepcję tworzenia prezentacji zastosowano w portalu Prezi.com.UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg