Start
środa, 16 kwiecień 2014
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 67
Napisał Administrator   

SCENARIUSZ LEKCJI POŚWIĘCONEJ TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA

Temat: Portret matki bolejącej zawarty w wierszu „Matka powieszonych” T. Różewicza

Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
dokonać poprawnej analizy i interpretacji wiersza
wskazać cechy poezji współczesnej
nazwać środki stylistyczne utworu
scharakteryzować język poetycki
zredagować notatkę z lekcj i
odczytać metaforyczny charakter utworu
porównać dzieło literackie z filmem

Metody i formy pracy:
praca indywidualna
praca w grupach
pogadanka

Środki i pomoce dydaktyczne:
tekst wiersza T. Różewicza „Matka powieszonych"
kadr z filmu pt „Lawa" T. Konwickiego

Józef Gliszczyński, więzień Kozielska - portret pamięci

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jako winni wskazani zostali wówczas komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca Wsiewołoda Mierkułow. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze.

Doświadczenie zawodowe terapeuty pedagogicznego

Terapia pedagogiczna jest obszarem pedagogiki dobrze zakorzenionym w szkolnej rzeczywistości. Myślę, że wielu pedagogów zajmujących się pomaganiem dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom ma ciągły niedosyt wiedzy i umiejętności. Piszę wielu, ale nie wszyscy, bo na pewno są tacy, którzy mają inne zdanie na temat swoich kompetencji. Jestem osobą wciąż poszukującą, mam stałe jakieś pytania, które zadaję sobie podczas pracy z innymi ludźmi. Aby na nie odpowiedzieć staram się podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczę w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach i innych formach doskonalenia. Czytam. Wciąż się uczę. Terapeuta pedagogiczny musi mieć wiedzę i umiejętności radzenia sobie w różnych kłopotach. Od problemów związanych z wolniejszym rozwojem różnych funkcji psychomotorycznych, poprzez typowo szkolne, szczególnie w czytaniu, pisaniu i liczeniu, aż do trudności ogólnie mówiąc wychowawczych i opiekuńczych.

Opiekun samorządu uczniowskiego

Praca w szkole to nic tylko bycie nauczycielem - to także wiele innych funkcji, które pełnimy. W tym pojęciu mieści się również funkcja opiekuna samorządu uczniowskiego. Trzeba tu zaznaczyć, że niekiedy takie zadanie dla nauczyciela to prawdziwe wyzwanie - bo przecież ma to być opieka a nie dyktowanie zadań do wykonania, może to być sugestia i pomoc w realizacji wytyczonych działań, ale nie nakazy. No i trzeba jeszcze cały czas pamiętać, że z młodzieżą należy utrzymać dobry kontakt personalny. Na pewno łatwe to nie jest, bowiem zachowanie równowagi w relacjach uczeń - nauczyciel wymaga czasem umiejętności prawie dyplomatycznych (zwłaszcza jeżeli mówimy o szkole ponadgimnazjalnej). Opiekun SU niekiedy znajduje się między przysłowiowym młotem a kowadłem - jest reprezentantem z jednej strony interesów uczniów wobec dyrektora i rady pedagogicznej, z drugiej strony wyrazicielem poglądów dyrektora i rady pedagogicznej wobec samorządu uczniowskiego. Wymaga to lojalności zarówno wobec samorządu uczniowskiego, jak i do dyrektora i nauczycieli. Być może dlatego od tej funkcji wielu nauczycieli ucieka gdzie „pieprz rośnie". A przecież uczniowie potrzebują takiej osoby, do której przyjdą z propozycjami działań samorządowych, z problemami dotyczącymi funkcjonowania w szkole, osoby, do której przyjdą się dosłownie poskarżyć na „niesprawiedliwość nauczycielską" lub też niesnaski uczniowskie. Po prostu potrzebują swojego opiekuna - mentora. Więc jaki ten opiekun winien być?


Forum Nauczycielskie Nr 67
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 67 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Bliżej Francji - Plus Pres de la France - Dagmara Pietrzyk
 • Tadeusz Różewicz - radomszczanin bliski uczniom i nauczycielom -Elżbieta Lottko
 • Scenariusz lekcji poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza - Małgorzata Piotrowska (fragment artykułu)
 • Po co nam prawa? - seminarium europejskie - Barbara Śpiewak
 • Józef Gliszczyński, więzień Kozielska - portret pamięci - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Tradycje życia muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim od XVII wieku - Marek Jan Kuciapiński
 • Od redakcji
 • „Co nam zostało z tych lat..." - 50 lat szkoły przy ulicy Broniewskiego 5 - Małgorzata Artowicz
 • Pasje, zainteresowania, pragnienia, rozwój...- Małgorzata Grzędowska
 • Doświadczenie zawodowe terapeuty pedagogicznego - Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • (Wygaśnięcie Absolutu niszczy...) poetyckie rozważania na temat systemu wartości człowieka XX i XXI wieku - Elżbieta Lottko
 • System pracy z uczniem zdolnym - Mirosława Płacheta
 • Kolejna Szkoła Odkrywców Talentów - Beata Kędziora
 • Gimnazjum w Popielawach - Szkołą Odkrywców Talentów - Tomasz Deka
 • Opiekun samorządu uczniowskiego - Iwona Opałka (fragment artykułu)
 • Wydarzyło się w WODN... (grudzień 2013 - marzec 2014)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka
Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 66
Napisał Administrator   

Nadanie szkole podstawowej w Moszczenicy imienia i prawa do posiadania sztandaru

18 września w Szkole Podstawowej w Moszczenicy odbyła się bardzo ważna uroczystość szkolna. Tego dnia nadano szkole imię św. Stanisława Kostki i przekazano sztandar. To szczególny dzień w historii szkoły, bowiem zdarza się tylko raz.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 mszą św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Infułat Józef Fijałkowski - Przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Łodzi. Po mszy uczniowie, nauczyciele, księża oraz zaproszeni goście korowodem przeszli do hali sportowej, gdzie miały miejsce uroczystości związane z przekazaniem społeczności szkolnej sztandaru oraz występy uczniów. W programie artystycznym dzieci przybliżyły postać Patrona, zatańczyły poloneza i odśpiewały pieśń „Gaude Mater Polonia". Wśród gości zaproszonych byli: Pani Poseł Elżbieta Radziszewska, księża, Łódzki Wicekurator Oświaty - Pan Konrad Czyżyński, Wójt Gminy Moszczenica - Pan Marceli Piekarek, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele straży, związków zawodowych, rodzice uczniów.

Jesienne wyprawy edukacyjne nauczycieli Babia Góra

W październiku, w dniach 18-20.10.2013, na terenie Podbabiogórza i Babiogórskiego Parku Narodowego miała miejsce konferencja wyjazdowa WODN w Piotrkowie Trybunalskim: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa na przykładzie wybranych obszarów chronionych".
Bazą noclegową i dydaktyczną był Ośrodek Szkoleniowo - Rekreacyjny „GRON" w Stryszawie (gmina Stryszaw, powiat suski), nieopodal Zawoi i Suchej Beskidzkiej.
W ramach konferencji odbyły się seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów edukacji regionalnej i przyrodniczej. Program był bardzo bogaty i różnorodny. W trakcie wycieczki na Babią Górę (Beskid Żywiecki) odbyły się zajęcia terenowe w Babiogórskim Parku Narodowym. Wzbogaciliśmy wiedzę i doświadczenie zawodowe na temat roli zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej i regionalnej, poznaliśmy bogactwo przyrody Babiej Góry. Wędrowaliśmy poprzez piętra roślinności: regiel dolny, regiel górny, piętro kosodrzewiny, po piętro alpejskie; szlakiem z Przełęczy Krowiarki, przez Sokolicę (1367 m.n.p.m.), Gówniak (inaczej Wołowe Skały, 1617 m), na Babią Górę (1725 m.n.p.m.) do schroniska Markowe Szczawiny, po drodze podziwiając panoramę Tatr, które górowały nad chmurami. Sam szczyt przywitał nas śniegiem, wiatrem i oblodzeniem, ale i słońcem. Wyższe partie masywu Babiej Góry znane są z bardzo zmiennej i kapryśnej pogody, która bywa wśród turystów i narciarzy przyczyną zabłądzeń i wypadków.

Podróże kształcą (nauczycieli też)

Kluczem do edukacyjnego sukcesu jest odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna nieustannie podnosząca i aktualizująca swoje kwalifikacje. Około pięciuset nauczycieli szkół rolniczych w Polsce otrzymało możliwość udziału w programie doskonalenia „AGRO na 6-stkę", realizowanym przez Combidata Poland sp. z o.o. w partnerstwie z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Jego celem jest podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze nauczania zawodu poprzez udział w praktykach na terenie nowoczesnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych. W ich trakcie uczestnik ma możliwość praktycznego poznania zastosowań najnowszych technologii na różnych etapach pracy przedsiębiorstwa. Założeniem programu jest aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych stosowanych w branżach rolniczych, nawiązanie współpracy z potencjalnymi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. Obejmuje takie kierunki jak: produkcja roślinna, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo spożywcze, agrobiznes, kształtowanie krajobrazu, turystyka wiejska, usługi gastronomiczne, rybactwo śródlądowe, inżynieria środowiska, melioracja. 

 Czytaliśmy Tuwima


 Zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Dosko-nalenia Nauczycieli w partnerstwie z Miejskim Ośrod-kiem Kultury i Biblioteką Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim uroczystość poświęcona obchodom Roku Juliana Tuwima odbyła się 4 czerwca 2013 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Honorowy Patronat Nad uroczystością objął Marsza¬łek Województwa Łódzkiego Witold Stępień a patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, Radio Strefa, fm., Informacje Piotrkowskie, Tydzień Trybunalski, epiotrkow.pl.
Otwarcia dokonał Dyrektor Wojewódzkiego Ośrod-ka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. Dar-iusz Magacz, witając zaproszonych gości i licznie przy-byłych uczestników działań, skierowanych do Państwa Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz uczniów powiatu bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego.

Wśród gości znaleźli się Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, Łódzki Wicekurator Oświaty Konrad Czyżyński, Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek, Anna Mizgalska - Dąbrowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim Elżbieta Łągwa - Szelągowska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Wiesława Olczykowska, kierownik Referatu Edukacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Radosław Kaczmarek, rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Tryb. Ewa Drożdż.


Forum Nauczycielskie Nr 66
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 66 numerze:

 • Rozmowy z...-Jadwiga Szymczyk
 • Nadanie Szkole Podstawowej w Moszczenicy imienia i prawa do posiadania sztandaru - Jolanta Kujawska-Wężyk (fragment artykułu)
 • Mały Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozstrzygnięty!- Elżbieta Lottko
 • Jesienne wyprawy edukacyjne nauczycieli Babia Góra- Małgorzata Purgał-Szczepanik..(fragment artykułu)
 • Podróże kształcą (nauczycieli też)-Mariola Rosiak  (fragment artykułu)
 • Nareszcie się doczekaliśmy...-Anna Maniecka
 • Misiowo, Witaminkowo, Wesołkowo... czyli rzecz o pewnym przedszkolu-Dorota Brożyńska
 • Czytaliśmy Tuwima- Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Spotkanie z Babią Górą-Aleksandra Fidziańska
 • Refleksja nauczyciela bibliotekarza- Alicja Stobiecka
 • Obejrzyjcie sami
 • Wydarzyło się w WODN... (wrzesień - listopad 2013)
 • Pisali i fotografowali dla nas... (Rok 2013 nr: 63-66)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca- Sylwia Kubicka 
   

Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 64
Napisał Administrator   

Targi Wydawnictw Edukacyjnych

13 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, odbyły się XII. Targi Wydawnictw Edukacyjnych. Tradycyjnie, wszyscy, którzy przybyli tego dnia do Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Tryb., mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą znanych wydawnictw oświatowych, a także uczestniczyć w licznych, towarzyszących targom konferencjach.
XII Targi Wydawnictw Edukacyjnych patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Przypomnijmy: pierwsze targi odbyły się w 2002 r. i od początku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem środowiska nauczycielskiego i wydawnictw edukacyjnych. Wystarczy powiedzieć, że w minionych jedenastu edycjach odwiedziło nas ponad 20 tys. gości, w prowadzonych ponad sześciuset warsztatach uczestniczyło ponad 11 tys. osób, a liczba przyjeżdżających do nas wydawnictw przekroczyła „siedemdziesiątkę”.
Wszyscy, którzy byli na targach – czy to jako odwiedzający, uczestnicy konferencji, czy wystawcy - mieli o targach jak najlepsze zdanie. Składało się na to wiele powodów – dobra organizacja, lokalizacja, rozmach, możliwość poznania i zaprezentowania najnowszej oświatowej oferty wydawniczej - ale wszystkich - nas jako organizatorów i wszystkich przybywających łączyła – świadomość celu tego przedsięwzięcia: służy ono warsztatowi pracy nauczyciela w szerokim tego słowa znaczeniu – jest informacją, wielopłaszczyznową formą doskonalenia, okazją do spotkań i wymiany doświadczeń. Tak też było w tym roku.

Technologie multimedialne i interaktywne w szkole

Nowoczesna szkoła kojarzy się obecnie ze stosowa-niem na lekcjach technologii informacyjnych i komuni-kacyjnych (TiK). W takim rozumowaniu jest dużo racji, gdyż to głównie technologie multimedialne i interaktyw-ne stanowią nowoczesne sposoby przekazywania wie-dzy i kształtowania nowych umiejętności. Oczywiście nie należy zapominać, że bezkrytyczne i nieprzemyślane stosowanie technologii komputerowych nie poprawia jakości lekcji, a nawet przeciwnie, może zniechęcić uczniów i niepotrzebnie rozproszyć ich uwagę. Stosując TiK na lekcjach musimy pamiętać o tym, że technologia niczego za nas nie wykona – nadal pozostajemy główny-mi (i w zasadzie jedynymi) reżyserami spektaklu jakim jest lekcja. To my musimy zdecydować, które elementy zajęć mogą być wsparte nowoczesnymi środkami przekazu. Zróżnicowanie środków przekazu pozwoli dłużej utrzymać uwagę uczniów i skupić się na temacie zajęć. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że to co dla nas może być nowoczesnym sprzętem czy metodą (jak na przykład smartfon, tablet, portal edukacyjny czy spo-łecznościowy) dla uczniów jest codziennością i ich cyfrowym światem.
Stosowanie nowoczesnych technologii jest jednak nader korzystne i nie powinniśmy unikać korzystania z nich. Ponieważ jednak często nie zdajemy sobie sprawy w jaki sposób można wykorzystać posiadaną bazę sprzętową postaram się przedstawić kilka rozwiązań technologicznych jakie z powodzeniem są stosowane w szkołach.

Udział w lekcjach wychowania fizycznego gwarantem zdrowia ucznia

W dzisiejszych czasach, kiedy profilaktyka zdrowotna w postaci rekreacji fizycznej jest co raz bardziej dostępna, kiedy świadomość społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej wzrasta, jednocześnie pozwalamy młodemu pokoleniu na unikanie ćwiczeń fizycznych, które tak naprawdę dają zdrowie.
Należy pamiętać, że ruch, jaki on by nie był, w zależ-ności od naszych ograniczeń zdrowotnych, zapewnia nam prawidłowe funkcjonowanie organizmu i to zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dlatego posiadając taką wiedzę o wpływie ćwiczeń fizycznych na nasze organizmy, powinniśmy poczynić wszelkie możliwe starania, aby żadne dziecko w wieku szkolnym, nie było pozbawione udziału w lekcjach wychowania fizycznego.
Operując wysoce wykwalifikowaną kadrą nauczy-cielską, bogatymi, wypracowanymi metodami, formami, ćwiczeniami, jesteśmy w stanie zapewnić udział w kulturze fizycznej każdemu dziecku, nie odrzucając tych, którzy mają ograniczenia zdrowotne. Nie powinniśmy tak łatwo, jak to dziś ma miejsce, zwalniać, czytaj: odrzucać, dzieci z grup ćwiczących, z powodu chorób przewlekłych.

 Szkoła/przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej – pierwsza edycja projektu w ramach szwajcarsko – polskiej współpracy…

Od września 2013 roku, 1600 przedszkoli i szkół wszystkich etapów kształcenia z całej Polski rozpocznie dwuletnie starania o uzyskanie certyfikatu „Szkoła/ przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. W województwie 100 placówek podejmie wyzwanie, by sprostać kryteriom i uzyskać certyfikat. A wszystko dzięki specjalnemu programowi współpracy rządu Szwajcarii z państwami, nowymi członkami Unii Europejskiej. Dzięki wysiłkowi grupy naukowców z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, zapaleń-com z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz innym partnerom (min. Polskiemu Towarzystwu Dietetycznemu, Centrum Zdrowia Dziecka i innym), powstał projekt edukacyjny „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.
Projekt składa się z czterech zadań:
1. „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i posze-rzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zacho-wania zdrowia”.
2. „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.
3. „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”
4. „Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”.


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 31

cookies.jpg

Wydarzenia WODN
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
ROK 2011/2012
ROK 2010/2011
Zaprosili nas...
O nas w mediach

Zatrzymane w kadrze...
xiii_twe44_20140414_1445549933.jpg

WSIPlogo1.jpg

UM1.jpg

MEN.jpg
KO.jpg
CKE.jpg
OKE.jpg
ORE.jpg
BPP.jpg
Kolporter RSS
Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informacje o zmianach na naszej stronie zapraszamy do subskrypcji kanału RSS - usługa całkowicie darmowa.