Start
niedziela, 29 marzec 2015
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 70
Napisał Administrator   

25 lat działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim.

Bieżący rok - 2014 jest 25., jubileuszowym rokiem działania Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Decyzją Wojewody Piotrkowskiego, 14 maja 1989 r. powołany został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o charakterze wojewódzkim, który swą działalność rozpoczął 1 września 1989 r. Siedzibą Ośrodka był budynek przy ul. Słowackiego 114/116, który zajmowaliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (dzisiejsza piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskie- go w Kielcach. W roku 1996 roku ośrodek został przeniesiony do budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 (i jesteśmy tu obecnie), w którym na naszych klientów czekają nowocześnie urządzone sale wykładowe.

Organem prowadzącym WODN jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Łodzi. W ciągu 25. lat funkcję dyrektora pełnili kolejno: Leszek Malinowski - 01.09.1989 r. - 30.09.1990 r., Kazimierz Maciołek - 10.12.1990 r. - 22.12.1993 r„ Waldemar Domarańczyk - 24.03.1994 r. - 29.10.2007 r., Sławomir Stankiewicz - 30.10.2007 r. - 29.04.2008 r., Dariusz Magacz - od 30.04.2008 r.

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa łódzkiego
w edukacji szkolnej

6 października 2914 roku odbyła się konferencja wyjazdowa konsultantów i doradców metodycznych WODN w Piotrkowie Tryb. nt. „W Spalskim Parku Krajobrazowym - realizacja podstawy programowej w terenie. Zapoznając się z wybranymi obiektami, ich położeniem geograficznym, środowiskiem przyrodni- czym i przeszłością historyczną a także z przeobrażeniami w infrastrukturze sportowo-turystycznej, uczestnicy konferencji mogli przekonać się o atrakcyjności woj. łódzkiego i możliwościach realizacji wielu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z młodzieżą szkolną.

Choć głównym celem była penetracja zasobów Spalskiego Parku Krajobrazowego to uczestnicy wyprawy edukacyjnej rozpoczęli realizację programu od zwiedzania Grot Nagórzyckich, jednej z wielu atrakcji powiatu tomaszowskiego.

Wędrując podziemną trasą turystyczną o długości około 160 metrów, zwiedzili liczne komory z największym wyrobiskiem zwanym Salą Królewską. Grupie towarzyszył przewodnik, który przedstawił historię i wykorzystanie podziemnych zasobów kopalni piasku dla potrzeb gospodarskich i hut szkła działających w regionie, w XIX wieku.

Szkoło moja nad łąkami, Szkoło moja pod lasem...


3 września 2014 roku w Szkole Podstawowej we Włyniu odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, połączona z jubileuszem 50-lecia zbudowania Szkoły. Część pierwsza odbyła się na cmentarzu w Glinnie, położonym ponad 2 km od Szkoły, na którym znajduj ą się mogiły żołnierzy 28 Pułku Piechoty oraz nieznanych żołnierzy polskich poległych podczas II wojny światowej. Na stronie Szkoły znalazłam notatkę, z której wynika, że uczniowie i nauczyciele otaczają opieką mogiłę zbiorową żołnierzy. Pragnę dodać, że mogiłą tą opiekowali się uczniowie w czasie, gdy pracowałam w Szkole we Włyniu tj. w latach 1967-74. W tym czasie powstała też inicjatywa zbudowania pomnika pochowanym tam żołnierzom, której organizatorzy napotykali na różne trudności. Dlatego z wielką radością wzięłam udział w uroczystości, podczas której bohaterscy żołnierze doczekali się godnego Pomnika, szkoła przyjęła imię ich Pułku.

Refleksje na temat doświadczenia z pracy w komisjach konkursów plastycznych

Ponieważ w trakcie licznych wernisaży słyszałam różne opinie od osób oglądających prace, pozwolę sobie odnieść się do zasad pracy komisji konkursowych.

Miałam przyjemność uczestniczyć w pracach wielu komisji konkursowych. Nieodłącznym problemem, przed jakim staje komisja konkursowa jest samodzielność prac uczniów. Wiem z doświadczenia, że w walce o sukces, rodzice wykonują prace za dzieci, chcąc, aby te otrzymywały jak najwyższe oceny. Niestety ogromnym błędem nauczycieli, którzy również pragną sukcesu swoich uczniów, jest przymykanie oczu i tolerowanie tego procederu a co najgorsze ocenianie tych prac. Czego w ten sposób uczymy? Rodzice, dają swoim dzieciom do zrozumienia, że nie wierzą w ich możliwości oraz w to, że potrafią samodzielnie poradzić sobie z jakimś zadaniem. Dajmy uczniom szansę. Nie uczmy ich od dziecka, że wszystko za nich zrobimy. Nie uczmy ich od dziecka, że oszukiwanie jest czymś naturalnym.


Forum Nauczycielskie Nr 70
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza" wykonane podczas warsztatów fotograficznych w Zagrodzie Wyobraźni "Nad Czarną i Pilicą" w Tarasce. Autorem prezentowanych rzeźb jest Zdzisław Wojciech Słomka.

W 70 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • 25 lat działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 2014/2015 - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego - Elżbieta Lottko
 • Reforma szkolnictwa zawodowego - możliwości uczenia się przez całe życie - Krystyna Jabłonka
 • Święty Jan z Dukli - Izabela Mazurczyk
 • Nauczyciele pasjonaci - Dagmara Pietrzyk
 • Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa łódzkiego w edukacji szkolnej - Waldemar Domarańczyk (fragment artykułu)
 • Szkoło moja nad łąkami, Szkoło moja pod lasem... - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Święto pierwszaków i patrona Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej - Zespół nauczycieli
 • „Narodowe Czytanie Trylogii" w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach - A. Maniecka
 • Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia - Jolanta Kujawska-Wężyk
 • Święto biblioteki w Szkole Podstawowej w Moszczenicy - Ewa Baranowska
 • Lider innowacyjnej edukacji EDUSCIENCE – Gimnazjum w Szydłowie - Bożena Palus
 • Jubileusz w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych - Urszula Szewczyk
 • Przedmiot opisu - przyczyną językowego nawiązania do stylu biblijnego - Czesław Miłosz Sens-Elżbieta Lottko
 • Refleksje na temat doświadczenia z pracy w komisjach konkursów plastycznych - Mirosława Płacheta (fragment artykułu)
 • Kwiaty polskie - znamy, chronimy, podziwiamy – konkurs plastyczny - Marek Urbański
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 69
Napisał Administrator   

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej z punktu widzenia nauczyciela konsultanta

W mijającym roku szkolnym nauczyciele konsultanci Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowic Trybunalskim i doradcy metodyczni realizowali zadania nowego systemu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Działania podejmowane przez nauczycieli konsultantów określa treść rozporządzenia MEN z dnia 26 października 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które szczegółowo formułuje obowiązkowe zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz. U. 30 października 2012 r.,poz. 1196) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz. 560), zgodnie z zapisami którego „Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu/szkole/placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb".

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia to forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświad- czeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowa- ne w szkolnej praktyce. Sieć to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów, współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia będzie spoczywać na instytucjach wspierających pracę szkól - placówkach doskonalenia nauczycieli, porad- niach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych. Powołanie sieci nic wymaga czynności prawnych; sieć działa na zasadzie samoorganizacji w oparciu o aktywność jej uczestników. Cechuje ją niski stopień sformalizowania - jest procesem grupowym - relacją, interakcją, więzią. Sieci mają stanowić dla nauczycieli i dyrektorów płaszczyznę do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów czy korzystania ze wsparcia metodycznego i merytorycznego udzielanego przez ekspertów.


Pomysły - skąd je brać?

Powszechnie uważa się, że dobry pomysł (na cokolwiek - prezent, biznes, nudę, wakacje, zajęcia szkolne, pozalekcyjne, terapeutyczne, rozrywkę, ale szczególnie na rozwiązanie problemu - to połowa sukcesu. W pracy pedagoga terapeuty doskonale sprawdza się umiejętność szybkiego kojarzenia, łatwego odkrywania, wnikliwość, ale i zapal, zaangażowanie, szeroko rozumiana komunikatywność. Terapeuta pedagogiczny w swojej codziennej pracy spotyka się z sytuacjami wymagającymi pomagania innym. W znalezieniu właściwego rozwiązania, odpowiedniej drogi, metody itd. w procesie pomagania ważną rolę pełnią intuicja, kwalifikacje, umiejętność słuchania, nawiązywania odpowiednich relacji, chęć niesienia pomocy, doświadczenie, itd. Brak zdolności dostrzegania, twórczego myślenia i działania, jasnego formułowania myśli, może przyczyniać się do kłopotów w radzeniu sobie z daną sytuacją terapeutyczną ale także może prowadzić do zamknięcia lub blokad w relacji. Jak ważna jest refleksyjność, umiejętne zadawanie pytań, które poszerzają perspektywę, do tego jeszcze umiejętność analizowania najróżniejszych przesłanek, które pozwalają wyciągać konstruktywne wnioski i rozumieć?


Prezi - nowy wymiar prezentacji

Prezentacje multimedialne to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi TI w pracy nauczyciela. Dzięki prezentacjom można w łatwy i efektowny sposób wzbogacać wykłady o obrazy, zdjęcia, dźwięki, animacje. Termin „prezentacja" kojarzy się najczęściej z kolejno wyświetlanymi slajdami, na których umieszczone są wymienione wcześniej treści. Taki sposób postrzegania wynika z tego, że od wielu lat prezentacje tworzymy albo w programie Power Point, albo w bardzo podobnie skonstruowanych aplikacjach innych producentów (np. Open Office Impress).

Zupełnie inną koncepcję tworzenia prezentacji zastosowano w portalu Prezi.com.Forum Nauczycielskie Nr 69
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 69 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 -
 • 120. rocznica urodzin Juliana Tuwima
 • Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej z punktu widzenia nauczyciela konsultanta - Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Sieci współpracy i samokształcenia - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów upamiętniający ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ W imię miłości Ojczyzny - Barbara Śpiewak
 • XXIII Plener Malarski „Piękno przyrody pędzlem malowane" Spała 2014 - Mirosława Płacheta
 • Złoty Zlot PTSM-Anna Kaźmierczak
 • Pomysły - skąd je brać? - Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • Roztocze 2014-Aleksandra Fidziańska
 • Wierność wartościom to obowiązek - „Kołatka" Zbigniewa Herberta - Elżbieta Lottko
 • Oskar Kolberg - zwyczaje i obrzędy w naszym regionie-Anna Karp, Monika Dziedzińska
 • Prezi - nowy wymiar prezentacji-Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Organizacja warsztatów literackich dla młodzieży jako forma praktycznej ilustracji pedagogiki twórczości - rozważania własne - Piotr Skrobek
 • Aktywne uczestnictwo uczniów w działaniach na rzecz zdrowia. Projekty uczniowskie - Valentina Todorovska-Sokołowska
 • Wydarzyło się w WODN... (maj -czerwiec 2014)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 68
Napisał Administrator   

Rozmowy z...

W 68. Numerze FN rozmawiamy z Kamilem Majchrzakiem, uczniem, tenisistą, piotrkowianinem, synem państwa Karoliny i Piotra Majchrzaków, nauczycieli piotrkowskich szkół. 
Jadwiga Szymczyk: Witaj Kamilu (wykorzystuję fakt, że śledzę karierę Kamila od początku i pozwalam sobie zwracać się po imieniu do osiemnastoletniego, znanego już zawodnika). 
Kamil Majchrzak – polski tenisista, zawodnik PKTZ Winner Piotrków, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Europy juniorów z 2013 roku. W 2011, w parze z Phillipem Greskiem zdobyli złoty medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, zwycięzca wielkoszlemowego US Open w grze podwójnej chłopców 2013 roku. Tak przedstawia Cię Wikipedia. FN chce dowiedzieć się jak to było. 
J. Sz. Jak i kiedy to się stało, że postanowiłeś trenować tenis? 
K. M. Moim rodzicom bardzo zależało, żebym uprawiał sport. Przy Szkole Podstawowej nr 12, do której uczęszczałem, działa UKS. Zapisali mnie do nowo tworzonej grupy. Spodobała mi się ta dyscyplina, choć tak naprawdę nie wiedziałem jeszcze jak bardzo wpłynie na moje życie.

Jak zadawać prace domowe, aby przez większość uczniów były odrabiane?

Praca domowa stanowi integralny składnik procesu nauczania, ale uczniowie nie wykonują zadań domowych. Jest to najczęściej niemile widziana okoliczność przez wszystkie strony działalności systemu edukacyjnego (szkoła, dom, ministerstwo). Najgorzej jednak znoszą ten fakt nauczyciele przedmiotów, których nauczanie liniowe lub spiralne nie pozwala brnąć w kolejne tematy i treści bez przyswojenia poprzednich.

Artykuł ten nie wyjaśnia istoty procesu, zasad, form, rodzajów i różnicowania pracy domowej, nie jest również oceną sposobu zadawania lekcji, oceną jej efektywności. Jest raczej próbą podjęcia dyskusji o problemie, który opisywany jest w wielu książkach, na dziesiątkach stron internetowych i w dydaktycznych publikacjach oświatowych. Ma również za zadanie zwrócenie uwagi na zmianę podejścia do tradycyjnie zadawanej pracy domowej. 

Życie jest bohaterstwem

Katyń – ile bolesnych i tragicznych myśli z tym miejscem się wiąże. Ile łez i nadziei, że wreszcie można pojechać i opłakać zamordowanych i pogrzebanych tam oficerów polskich. Również i tych, których miejsca spoczynku nie znamy.

Akty ludobójstwa dokonywane wiosną 1940 roku na Polakach przez władzę radziecką należą do najtragiczniejszych epizodów we współczesnej historii Polski oraz stanowią niechlubną kartę w dziejach Rosji. Mimo upływu 74 lat, wydarzenia te są nadal żywe w pamięci narodu polskiego, w szczególności tych osób, które straciły wówczas swoich bliskich.

Genezy radzieckiej eksterminacji inteligencji polskiej należy doszukiwać się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Przegrana przez Rosjan w wojnie polsko – bolszewickiej zahamowała marsz komunistycznej rewolucji na zachód Europy. Obywatele polscy mieszkający lub przebywający ówcześnie na terenach ZSRR byli szykanowani, a wszelką ich działalność związaną z propagowaniem polskości uznawano za nielegalną i antyrosyjską. Stalinowski Wielki Terror z lat 1937 – 1938 doprowadził do wyniszczenia środowisk polskich w Związku Radzieckim.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 

dla uczniów gimnazjów rozstrzygnięty. 

Sukces naszej uczennicy we Wrocławiu!

Uczniowie gimnazjów po raz kolejny w tym roku szkolnym uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, którego organizatorem na etapie rejonowym był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Wśród wielu regulaminowych celów konkursu najważniejsze to: rozbudzanie zainteresowań uczniów językiem ojczystym, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, szczególnie w pisaniu i redagowaniu wypowiedzi ustnych, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych, podnoszenie świadomości językowej a wraz z nią poziomu kształcenia. 

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

Seminarium historyczno - patriotyczne nt.:

„Tradycja legionowa nadal żywa czy już anachroniczna?”

W roku 2014 przypada prawdziwie wielka rocznica. To rocznica Wymarszu ku Wolności, jak ten początek Polskiej Wojny o Niepodległość nazwano w jego XXV rocznicę w 1939 roku. Ta nasza wojna toczyła się początkowo równolegle do I wojny światowej, ale trwała o wiele dłużej.

6 sierpnia 1914 Pierwsza Kompania Kadrowa WP wyszła na wojnę z Rosją, zapoczątkowując w ten sposób Polską Wojnę o Niepodległość. Strzelcy Piłsudskiego nazywali się Wojskiem Polskim i byli nim przez cały pierwszy miesiąc walk, aż do przysięgi kieleckiej 5 września. Ich jedynym dowódcą był Komendant Piłsudski, co przyznaje nawet Andrzej Garlicki.


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 37
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg