Start
piątek, 19 grudzień 2014
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 69
Napisał Administrator   

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej z punktu widzenia nauczyciela konsultanta

W mijającym roku szkolnym nauczyciele konsultanci Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowic Trybunalskim i doradcy metodyczni realizowali zadania nowego systemu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Działania podejmowane przez nauczycieli konsultantów określa treść rozporządzenia MEN z dnia 26 października 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które szczegółowo formułuje obowiązkowe zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz. U. 30 października 2012 r.,poz. 1196) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz. 560), zgodnie z zapisami którego „Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu/szkole/placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb".

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia to forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświad- czeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowa- ne w szkolnej praktyce. Sieć to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów, współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia będzie spoczywać na instytucjach wspierających pracę szkól - placówkach doskonalenia nauczycieli, porad- niach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych. Powołanie sieci nic wymaga czynności prawnych; sieć działa na zasadzie samoorganizacji w oparciu o aktywność jej uczestników. Cechuje ją niski stopień sformalizowania - jest procesem grupowym - relacją, interakcją, więzią. Sieci mają stanowić dla nauczycieli i dyrektorów płaszczyznę do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów czy korzystania ze wsparcia metodycznego i merytorycznego udzielanego przez ekspertów.


Pomysły - skąd je brać?

Powszechnie uważa się, że dobry pomysł (na cokolwiek - prezent, biznes, nudę, wakacje, zajęcia szkolne, pozalekcyjne, terapeutyczne, rozrywkę, ale szczególnie na rozwiązanie problemu - to połowa sukcesu. W pracy pedagoga terapeuty doskonale sprawdza się umiejętność szybkiego kojarzenia, łatwego odkrywania, wnikliwość, ale i zapal, zaangażowanie, szeroko rozumiana komunikatywność. Terapeuta pedagogiczny w swojej codziennej pracy spotyka się z sytuacjami wymagającymi pomagania innym. W znalezieniu właściwego rozwiązania, odpowiedniej drogi, metody itd. w procesie pomagania ważną rolę pełnią intuicja, kwalifikacje, umiejętność słuchania, nawiązywania odpowiednich relacji, chęć niesienia pomocy, doświadczenie, itd. Brak zdolności dostrzegania, twórczego myślenia i działania, jasnego formułowania myśli, może przyczyniać się do kłopotów w radzeniu sobie z daną sytuacją terapeutyczną ale także może prowadzić do zamknięcia lub blokad w relacji. Jak ważna jest refleksyjność, umiejętne zadawanie pytań, które poszerzają perspektywę, do tego jeszcze umiejętność analizowania najróżniejszych przesłanek, które pozwalają wyciągać konstruktywne wnioski i rozumieć?


Prezi - nowy wymiar prezentacji

Prezentacje multimedialne to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi TI w pracy nauczyciela. Dzięki prezentacjom można w łatwy i efektowny sposób wzbogacać wykłady o obrazy, zdjęcia, dźwięki, animacje. Termin „prezentacja" kojarzy się najczęściej z kolejno wyświetlanymi slajdami, na których umieszczone są wymienione wcześniej treści. Taki sposób postrzegania wynika z tego, że od wielu lat prezentacje tworzymy albo w programie Power Point, albo w bardzo podobnie skonstruowanych aplikacjach innych producentów (np. Open Office Impress).

Zupełnie inną koncepcję tworzenia prezentacji zastosowano w portalu Prezi.com.Forum Nauczycielskie Nr 69
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 69 numerze:

 • Rozmowy z... - Jadwiga Szymczyk
 • Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 -
 • 120. rocznica urodzin Juliana Tuwima
 • Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki oświatowej z punktu widzenia nauczyciela konsultanta - Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Sieci współpracy i samokształcenia - Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów upamiętniający ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ W imię miłości Ojczyzny - Barbara Śpiewak
 • XXIII Plener Malarski „Piękno przyrody pędzlem malowane" Spała 2014 Powrót na Węgry - Mirosława Płacheta
 • Złoty Zlot PTSM-Anna Kaźmierczak
 • Pomysły - skąd je brać? - Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • Roztocze 2014-Aleksandra Fidziańska
 • Wierność wartościom to obowiązek - „Kołatka" Zbigniewa Herberta - Elżbieta Lottko
 • Oskar Kolberg - zwyczaje i obrzędy w naszym regionie-Anna Karp, Monika Dziedzińska
 • Prezi - nowy wymiar prezentacji-Rafał Fraj (fragment artykułu)
 • Organizacja warsztatów literackich dla młodzieży jako forma praktycznej ilustracji pedagogiki twórczości - rozważania własne - Piotr Skrobek
 • Aktywne uczestnictwo uczniów w działaniach na rzecz zdrowia
 • Projekty uczniowskie - Valentina Todorovska-Sokołowska
 • Wydarzyło się w WODN... (maj -czerwiec 2014)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 68
Napisał Administrator   

Rozmowy z...

W 68. Numerze FN rozmawiamy z Kamilem Majchrzakiem, uczniem, tenisistą, piotrkowianinem, synem państwa Karoliny i Piotra Majchrzaków, nauczycieli piotrkowskich szkół. 
Jadwiga Szymczyk: Witaj Kamilu (wykorzystuję fakt, że śledzę karierę Kamila od początku i pozwalam sobie zwracać się po imieniu do osiemnastoletniego, znanego już zawodnika). 
Kamil Majchrzak – polski tenisista, zawodnik PKTZ Winner Piotrków, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Europy juniorów z 2013 roku. W 2011, w parze z Phillipem Greskiem zdobyli złoty medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, zwycięzca wielkoszlemowego US Open w grze podwójnej chłopców 2013 roku. Tak przedstawia Cię Wikipedia. FN chce dowiedzieć się jak to było. 
J. Sz. Jak i kiedy to się stało, że postanowiłeś trenować tenis? 
K. M. Moim rodzicom bardzo zależało, żebym uprawiał sport. Przy Szkole Podstawowej nr 12, do której uczęszczałem, działa UKS. Zapisali mnie do nowo tworzonej grupy. Spodobała mi się ta dyscyplina, choć tak naprawdę nie wiedziałem jeszcze jak bardzo wpłynie na moje życie.

Jak zadawać prace domowe, aby przez większość uczniów były odrabiane?

Praca domowa stanowi integralny składnik procesu nauczania, ale uczniowie nie wykonują zadań domowych. Jest to najczęściej niemile widziana okoliczność przez wszystkie strony działalności systemu edukacyjnego (szkoła, dom, ministerstwo). Najgorzej jednak znoszą ten fakt nauczyciele przedmiotów, których nauczanie liniowe lub spiralne nie pozwala brnąć w kolejne tematy i treści bez przyswojenia poprzednich.

Artykuł ten nie wyjaśnia istoty procesu, zasad, form, rodzajów i różnicowania pracy domowej, nie jest również oceną sposobu zadawania lekcji, oceną jej efektywności. Jest raczej próbą podjęcia dyskusji o problemie, który opisywany jest w wielu książkach, na dziesiątkach stron internetowych i w dydaktycznych publikacjach oświatowych. Ma również za zadanie zwrócenie uwagi na zmianę podejścia do tradycyjnie zadawanej pracy domowej. 

Życie jest bohaterstwem

Katyń – ile bolesnych i tragicznych myśli z tym miejscem się wiąże. Ile łez i nadziei, że wreszcie można pojechać i opłakać zamordowanych i pogrzebanych tam oficerów polskich. Również i tych, których miejsca spoczynku nie znamy.

Akty ludobójstwa dokonywane wiosną 1940 roku na Polakach przez władzę radziecką należą do najtragiczniejszych epizodów we współczesnej historii Polski oraz stanowią niechlubną kartę w dziejach Rosji. Mimo upływu 74 lat, wydarzenia te są nadal żywe w pamięci narodu polskiego, w szczególności tych osób, które straciły wówczas swoich bliskich.

Genezy radzieckiej eksterminacji inteligencji polskiej należy doszukiwać się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Przegrana przez Rosjan w wojnie polsko – bolszewickiej zahamowała marsz komunistycznej rewolucji na zachód Europy. Obywatele polscy mieszkający lub przebywający ówcześnie na terenach ZSRR byli szykanowani, a wszelką ich działalność związaną z propagowaniem polskości uznawano za nielegalną i antyrosyjską. Stalinowski Wielki Terror z lat 1937 – 1938 doprowadził do wyniszczenia środowisk polskich w Związku Radzieckim.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 

dla uczniów gimnazjów rozstrzygnięty. 

Sukces naszej uczennicy we Wrocławiu!

Uczniowie gimnazjów po raz kolejny w tym roku szkolnym uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, którego organizatorem na etapie rejonowym był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Wśród wielu regulaminowych celów konkursu najważniejsze to: rozbudzanie zainteresowań uczniów językiem ojczystym, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, szczególnie w pisaniu i redagowaniu wypowiedzi ustnych, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych, podnoszenie świadomości językowej a wraz z nią poziomu kształcenia. 

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

Seminarium historyczno - patriotyczne nt.:

„Tradycja legionowa nadal żywa czy już anachroniczna?”

W roku 2014 przypada prawdziwie wielka rocznica. To rocznica Wymarszu ku Wolności, jak ten początek Polskiej Wojny o Niepodległość nazwano w jego XXV rocznicę w 1939 roku. Ta nasza wojna toczyła się początkowo równolegle do I wojny światowej, ale trwała o wiele dłużej.

6 sierpnia 1914 Pierwsza Kompania Kadrowa WP wyszła na wojnę z Rosją, zapoczątkowując w ten sposób Polską Wojnę o Niepodległość. Strzelcy Piłsudskiego nazywali się Wojskiem Polskim i byli nim przez cały pierwszy miesiąc walk, aż do przysięgi kieleckiej 5 września. Ich jedynym dowódcą był Komendant Piłsudski, co przyznaje nawet Andrzej Garlicki.


Forum Nauczycielskie Nr 68
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

Prezentujemy wybrane zdjęcia z wkładki "Polska przyroda jest najpiękniejsza".

W 68 numerze:

 • Rozmowy z...-Jadwiga Szymczyk (fragment artykułu)
 • 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Seminarium historyczno - patriotyczne nt: „Tradycja legionowa nadal żywa czy już anachroniczna?" -Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • „Przenikanie" Tadeusza Różewicza i „Ni mas ni menos" Grzegorza Bednarskiego jako „przenikanie się sztuk"-Elżbieta Lottko
 • Scenariusz lekcji do klasy VI poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza -Katarzyna Cichońska-Magiera
 • Tadeusz Różewicz w tłumaczeniach uczniów
 • Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla uczniów gimnazjów rozstrzygnięty. Sukces naszej uczennicy we Wrocławiu! -Elżbieta Lottko (fragment artykułu)
 • Życie jest bohaterstwem -Jolanta Kujawska-Wężyk (fragment artykułu)
 • Powrót na Węgry -Anna Kaźmierczak
 • Jak zadawać prace domowe, aby przez większość uczniów były odrabiane? -Małgorzata Grzędowska (fragment artykułu)
 • Bądź trendy w jedzeniu i życiu -Małgorzata Purgał-Szczepanik
 • Nauczyciel w chmurze -Rafał Fraj
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku w krajowej sieci szkół promujących zdrowie - nasza droga do sukcesu -Małgorzata Wojtecka
 • Tradycje życia muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim od XVII wieku -Marek Jan Kuciapiński
 • Sprostowanie-Jolanta Kujawska-Wężyk
 • Wydarzyło się w WODN... (marzec-maj 2014)
 • Zaprosili nas
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca-Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 67
Napisał Administrator   

SCENARIUSZ LEKCJI POŚWIĘCONEJ TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA

Temat: Portret matki bolejącej zawarty w wierszu „Matka powieszonych” T. Różewicza

Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
dokonać poprawnej analizy i interpretacji wiersza
wskazać cechy poezji współczesnej
nazwać środki stylistyczne utworu
scharakteryzować język poetycki
zredagować notatkę z lekcj i
odczytać metaforyczny charakter utworu
porównać dzieło literackie z filmem

Metody i formy pracy:
praca indywidualna
praca w grupach
pogadanka

Środki i pomoce dydaktyczne:
tekst wiersza T. Różewicza „Matka powieszonych"
kadr z filmu pt „Lawa" T. Konwickiego

Józef Gliszczyński, więzień Kozielska - portret pamięci

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jako winni wskazani zostali wówczas komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca Wsiewołoda Mierkułow. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze.

Doświadczenie zawodowe terapeuty pedagogicznego

Terapia pedagogiczna jest obszarem pedagogiki dobrze zakorzenionym w szkolnej rzeczywistości. Myślę, że wielu pedagogów zajmujących się pomaganiem dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom ma ciągły niedosyt wiedzy i umiejętności. Piszę wielu, ale nie wszyscy, bo na pewno są tacy, którzy mają inne zdanie na temat swoich kompetencji. Jestem osobą wciąż poszukującą, mam stałe jakieś pytania, które zadaję sobie podczas pracy z innymi ludźmi. Aby na nie odpowiedzieć staram się podnosić swoje kwalifikacje, uczestniczę w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach i innych formach doskonalenia. Czytam. Wciąż się uczę. Terapeuta pedagogiczny musi mieć wiedzę i umiejętności radzenia sobie w różnych kłopotach. Od problemów związanych z wolniejszym rozwojem różnych funkcji psychomotorycznych, poprzez typowo szkolne, szczególnie w czytaniu, pisaniu i liczeniu, aż do trudności ogólnie mówiąc wychowawczych i opiekuńczych.

Opiekun samorządu uczniowskiego

Praca w szkole to nic tylko bycie nauczycielem - to także wiele innych funkcji, które pełnimy. W tym pojęciu mieści się również funkcja opiekuna samorządu uczniowskiego. Trzeba tu zaznaczyć, że niekiedy takie zadanie dla nauczyciela to prawdziwe wyzwanie - bo przecież ma to być opieka a nie dyktowanie zadań do wykonania, może to być sugestia i pomoc w realizacji wytyczonych działań, ale nie nakazy. No i trzeba jeszcze cały czas pamiętać, że z młodzieżą należy utrzymać dobry kontakt personalny. Na pewno łatwe to nie jest, bowiem zachowanie równowagi w relacjach uczeń - nauczyciel wymaga czasem umiejętności prawie dyplomatycznych (zwłaszcza jeżeli mówimy o szkole ponadgimnazjalnej). Opiekun SU niekiedy znajduje się między przysłowiowym młotem a kowadłem - jest reprezentantem z jednej strony interesów uczniów wobec dyrektora i rady pedagogicznej, z drugiej strony wyrazicielem poglądów dyrektora i rady pedagogicznej wobec samorządu uczniowskiego. Wymaga to lojalności zarówno wobec samorządu uczniowskiego, jak i do dyrektora i nauczycieli. Być może dlatego od tej funkcji wielu nauczycieli ucieka gdzie „pieprz rośnie". A przecież uczniowie potrzebują takiej osoby, do której przyjdą z propozycjami działań samorządowych, z problemami dotyczącymi funkcjonowania w szkole, osoby, do której przyjdą się dosłownie poskarżyć na „niesprawiedliwość nauczycielską" lub też niesnaski uczniowskie. Po prostu potrzebują swojego opiekuna - mentora. Więc jaki ten opiekun winien być?


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 35
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg