Start
wtorek, 22 sierpień 2017
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 79
Napisał Administrator   

„Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku” jako przekaz wartości w edukacji europejskiej

Edukacja europejska jest pojęciem wielowymiarowym i wieloznacznym. W edukację szkolną wpisują się ważne zadania, które profilują sylwetkę ucznia jako krytycznego, logicznie myślącego obywatela, znającego obowiązki wobec kraju, odpowiedzialnego za siebie i Ojczyznę. Jednocześnie otwartego na nowe wyzwania, potrafiącego argumentować i dyskutować oraz doceniającego wartość dialogu. 

Wymienione cele stały się inspiracją dla konsultanta WODN Barbary Śpiewak i Małgorzaty Kociniak – dyrektora Biura Europe Direct jako organizatorów 11. seminarium europejskiego, które odbyło się 8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w WODN w Piotrkowie Trybunalskim poświęconego realizacji projektów edukacyjnych realizowanych przez Szkolne Kluby Europejskie i działań podejmowanych w szkołach związanych z utrwalaniem wiedzy nt. tożsamości lokalnej i europejskiej oraz solidarności i jej obliczu u progu XXI wieku.

Zainwestuj w ekologię

JPod tym hasłem w bieżącym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie wspomagał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska w województwie łódzkim. Wśród wielu zadań objętych działaniami, Fundusz będzie dofinansowywał także edukację ekologiczną mieszkańców województwa, jako cel główny wspomagający realizację innych przedsięwzięć służących środowisku.

Media a „sztuka interpretacji”

Nim przejdę do części głównej kilka wyjaśnień wprowadzających:

1) Semantyka spójnika „a” użytego w tytule może kierować w stronę wielorakich relacji, opisanych w gramatykach. Dopuszczalne są również takie, których lingwiści jeszcze nie opisali.

2) II Kongres Edukacji Medialnej zmobilizował mnie do próby zrozumienia tej części nazwy spotkania, którą programiści określają mianem „bloku deklaracji”. Dla digital natives oczywistą oczywistością jest Wikipedia, ale nawyki wyniesione z WSP w Krakowie skierowały mnie na strony Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Niniejszy tekst jest glossą do pkt. 2, 6, 9 i po części 11 dokumentu dostępnego na stronach wskazanego portalu, a będącego dorobkiem poprzedniego Kongresu.

3) Istotnymi wartościami szkoły są dla mnie: 

a) doznawana radość z zaspokajania potrzeby poznawania świata we wszystkich jego wymiarach; 

b) podsycanie i podtrzymywanie mojej ciekawości w rozpoznawaniu uniwersum oraz 

c) myślenie dywergencyjne – to wpływ Kena Robinsona.

4) Jedynym oczekiwaniem wobec działań edukacyjnych jest wyposażenie w umiejętność „interpretacji” dostępnych percepcyjnie przejawów bytu oraz świadomość własnego potencjału i jego miejsc do uzupełnienia, o co Anglicy w swoim portfolio zabiegają już od przedszkola. O pierwszej kompetencji mówiono już wielokrotnie przy różnych okazjach. Dla przykładu przytoczmy sąd Jarosława Klejnockiego odnoszący się do propozycji zmian formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Let's play - gry dydaktyczne i grywalizacja jako ciekawe oraz skuteczne narzędzie pracy z uczniami

Stosowanie gier dydaktycznych, łączenie nauki z zabawą i przyjemnością nie jest niczym nowym. Już w oświeceniu pojawiło się hasło: uczyć bawiąc, czy też bawiąc uczyć. Łączenie edukacji z przyjemnością i rozrywką funkcjonuje również we współczesnej szkole, ale zwykło się stosować taki sposób nauczania na I i II etapie edukacyjnym. A co z uczniami z gimnazjum, czy szkoły ponadgimnazjalnej? Czy muszą być pobawieni zabawy i przyjemności, czy są już tak dojrzali, że należy w pracy z nimi wykorzystywać tylko tradycyjne systemy nauczania? Zdecydowanie: NIE.

Po pierwsze w każdym człowieku kryje się dziecko, które zawsze będzie pragnęło rozrywki, zabawy i przyjemności. Po drugie - my, nauczyciele musimy sprostać nowym zadaniom i wyzwaniom, przed którymi stanęła współczesna szkoła - musimy wygrać batalię z silną konkurencją w postaci gier komputerowych, gier fabularnych, Internetu czy portali społecznościowych, a więc najgroźniejszych "odciągaczy" młodych ludzi od nauki. W tej rozgrywce ze współczesnymi technologiami, nowym typem percepcji, nowymi mediami tradycyjne metody pracy okazują się bezużyteczne. Ale nie jesteśmy bezbronni, bowiem istnieją alternatywne, w stosunku do tradycyjnej edukacji, systemy edukacyjne, które zakładają połączenie nauki z zabawą, nauki z przyjemnością, czyli grywalizacja i gry dydaktyczne. 


Forum Nauczycielskie Nr 79
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 79 numerze:

 • „Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku” jako przekaz wartości w edukacji europejskiej- Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Zainwestuj w ekologię - Urszula Szewczyk (fragment artykułu)
 • Od ognia zapala się ogień, od serca – serce. Brat Albert Chmielowski patron roku 2017 - Izabela Mazurczyk 
 • „Certyfikat Zielona flaga - Urszula Szewczyk
 • Zaczytanie przedszkolaków dobrą promocją szkoły  - Małgorzata Grzybek 
 • Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych - Barbara Śpiewak 
 • Dlaczego warto czytać głośno dzieciom? - Barbara Zielonka
 • Spotkanie z psem  - Aldona Bąk
 • Relacje dorosły - dorosły w placówkach oświatowych- Małgorzata Grzędowska
 • Media a „sztuka interpretacji” - Marek Grynkiewicz (fragment artykułu)
 • Let's play - gry dydaktyczne i grywalizacja jako ciekawe oraz skuteczne narzędzie pracy z uczniami -  Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Cyborg w ogrodzie - Marek Grynkiewicz
 • Moje miasto bez elektrośmieci - Małgorzata Maleszka
 • Malujemy zielnik- Mirosława Płacheta
 • Wcale nie takie brzydkie - scenariusz zajęć- Marta Sitarz, Kinga Roczek, Katarzyna Szawłowska 
 • Scenariusz lekcji o terroryzmie, czyli jak „opakować” trudny temat 
 • w pozornie lekką formę  - Elżbieta Wardyńska
 • Wydarzyło się w WODN (styczeń – marzec 2017 r.)
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia KubickaKolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 78
Napisał Administrator   

Indywidualizować albo nie indywidualizować - oto jest pytanie…

Od wielu lat, my nauczyciele, zachęcani jesteśmy do indywidualizowania procesu kształcenia. Nie tylko jesteśmy do tego nakłaniani przez metodyków i wybitnych dydaktyków, ale w Ustawie o systemie oświaty znalazł się zapis, który wręcz wymusza na nas indywidualne podejście do ucznia oraz dostosowanie metod, form, a nawet treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów (oczywiście dostosowywanie, a nie rezygnowanie z przekazywania wiedzy oraz kształcenia umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej). Rodzi się zatem pytanie, czy podjąć to wyzwanie i indywidualizować pracę z uczniami oraz, jak to najskuteczniej i najlepiej wprowadzić oraz stosować?
Zdecydowanie uważam, że trzeba podjąć próbę indywidualizowania procesu kształcenia, bowiem indywidualizacja pozwala na poprawienie wyników uczenia się, zwiększenie indywidualnych możliwości uczniów oraz rozwijanie ich zdolności.

Impresje mużakowskie nie tylko znad kolorowych jezior

Jestem po kolejnym szkoleniu wyjazdowym z propozycji WODN w Piotrkowie Tryb., mającym na celu poznanie i propagowanie najpiękniejszych miejsc w Polsce, ale niekoniecznie najbardziej znanych. Wrzesień to bardzo korzystny, pod każdym względem termin do tego typu szkoleń. Z zaciekawieniem przeczytałam ponownie program szkolenia: 

- Zajęcia terenowe na terenie Mużakowskiego Parku Krajobrazowego.

- Sieci współpracy i samokształcenia jako forma wymiany doświadczeń

- Rozwijanie przyrodniczych zainteresowań uczniów.

- Święto winobrania w tradycji regionu zielonogórskiego

O Mużakowskim Parku Krajobrazowym mało kto słyszał, choć ja już wcześniej spotkałam się z zachwytami znajomych turystów, którzy odwiedzili okolice Zielonej Góry i zostali zaskoczeni pięknem tych terenów.


„Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku”

Tożsamość i solidarność to myśli przewodnie, wokół których toczyły się działania podejmowane przez konsultanta WODN Barbarę Śpiewak w ramach edukacji europejskiej. Inicjatywa ta wpisuje się w główne kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Tematyce tej poświęcone były konferencje organizowane dla nauczycieli w 2016 roku, podczas których podjęto dialog nt. inicjatyw, jak zaciekawić i zachęcić młodzież do realizacji projektów.

Biblioteka Pedagogiczna poleca

Sejm poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. W związku z tym chciałabym zaproponować Państwu sięgnięcie do wybranych przeze mnie 4. pozycji, opisujących postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki oraz Josepha Conrada-Korzeniowskiego. 


Forum Nauczycielskie Nr 78
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 78 numerze:

 • Rok 2017 rokiem sześciu patronów - Jadwiga Szymczyk
 • 25 lat plenerów malarskich - Mirosława Płacheta
 • Tożsamość i solidarność europejska - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 11-tce” - Małgorzata Grzybek
 • „Mużakowski Park Krajobrazowy”- refleksje historyka po konferencji wyjazdowej - Maria Śledzińska
 • Impresje mużakowskie nie tylko znad kolorowych jezior - Aleksandra Fidziańska (fragment artykułu)
 • Elektrośmieci - Małgorzata Maleszka
 • Rola szkolnego klubu europejskiego w rozwijaniu talentów  - Elżbieta Wardyńska
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZSP Nr 2- Jadwiga Szymczyk
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka - Grażyna Babska
 • Obchody Dnia Praw Dziecka i Dnia Życzliwości w Szkole Podstawowej w Jarostach im. Margarethy Kamprad - Beata Dudek
 • Zachęta do życia roztropnego – Zbigniew Herbert „Elegia na odejście pióra atramentu lampy” - Elżbieta Lottko
 • Indywidualizować albo nie indywidualizować - oto jest pytanie - Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Konferencja wyjazdowa do Radziejowic i Kuklówki - Waldemar Domarańczyk
 • Plany zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w latach szkolnych 2013/2014 ÷ 2015/2016 - Radosław Herudziński
 • Byliśmy w planetarium EC 1 w Łodzi - Urszula Szewczyk
 • Piotrkowski PTSM podsumował i wybrał nowe władze na lata 2016-2021 - ZOT PTSM
 • Z okazji Roku Sienkiewicza… - Żaneta Cypel, Jagoda Lewińska
 • Wydarzyło się w WODN (wrzesień - grudzień 2016)
 • Pisali, fotografowali i projektowali dla nas 
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka (fragment artykułu)


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 76/77
Napisał Administrator   

Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich typów do udziału w konkursie, którego regulamin przedstawiamy w tym numerze. Konkurs kierowany jest do nauczycieli, ale mogą w nim także uczestniczyć uczniowie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
2. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
3. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku 2016/17.
4. Celem konkursu jest:
- opracowanie scenariusza zajęć i gry dydaktycznej na zajęcia różnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych
- propagowanie osiągnięć polskich naukowców i odkrywców oraz ich wkładu w rozwój nauk przyrodniczych
- wymiana doświadczeń między nauczycielami
- promowanie dobrych praktyk. 

15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY”
Edycja Jubileuszowa

Poniższy artykuł stanowi próbę podsumowania piętnastoletniego okresu organizacji konkursu  historycznego nt. Zbrodni Katyńskiej dla uczniów gimnazjów przez Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Pierwszą edycję konkursu „W Imię miłości Ojczyzny" zorganizowano w roku 2001/2002 dla młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.

Pionierskie działania członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i pracowników WODN w zakresie organizacji konkursów poświęconych Zbrodni Katyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim podjęto w latach 1994 - 1996; wówczas konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich, realizowany jako wojewódzki i ogólnopolski. Patronat nad nim przejął Minister Edukacji, Prezes Rady Ochrony Walk i Męczeństwa śp. Andrzej Przewoźnik. Na eliminacje ogólnopolskie do Piotrkowa przyjechali uczniowie z 16 województw, a na uroczystość podsumowującą przyjechał wiceminister Edukacji Narodowej śp. Mirosław Sawicki. Komisji przewodniczył dr Eugeniusz Cezary Król, dziś profesor, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, autor publikacji z historii najnowszej, tłumacz literatury niemieckiej. 

Jak poprawić jakość kształcenia zawodowego?

To pytanie już od kilku lat nurtuje nie tylko kolejnych ministrów edukacji, zastanawiają się nad tym również dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie realizuje projekt z zakresu kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus - pod nazwą "Work Based Learning". Jego celem jest porównanie systemów kształcenia w krajach partnerskich (Austria, Portugalia, Łotwa), poprawa metod nauczania tak, aby lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. 

Jednym z zadań są spotkania z pracodawcami, poznanie ich puntu widzenia na kształcenie zawodowe. Pytamy o refleksje na temat własnej kariery, co ma posłużyć do pracy z młodzieżą, a więc w dłuższej perspektywie do podniesienia jakości pracy szkół kształcących w zawodzie. 

Makbet - rozpoznanie i ocena bohatera

Współczesna szkoła nie istnieje bez metod aktywizujących. Tradycyjne nauczanie, oparte na wykładzie, opisie pogadance, w XXI wieku zdecydowanie się nie sprawdza i nie przystaje do przemian cywilizacyjnych, które wpłynęły także na edukację. Przedstawiam propozycję zajęć poświęconych dramatowi W. Szekspira „Makbet”, w których wykorzystane zostały metody aktywizujące: brainstorming, peer learning i praca w grupach. Mam nadzieje, że moja propozycja zachęci Państwa do własnych poszukiwań i okaże się przydatna w pracy z uczniami.<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 53
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg