Start
wtorek, 28 marzec 2017
Advertisement
Fragmenty artykułów z numeru 78
Napisał Administrator   

Indywidualizować albo nie indywidualizować - oto jest pytanie…

Od wielu lat, my nauczyciele, zachęcani jesteśmy do indywidualizowania procesu kształcenia. Nie tylko jesteśmy do tego nakłaniani przez metodyków i wybitnych dydaktyków, ale w Ustawie o systemie oświaty znalazł się zapis, który wręcz wymusza na nas indywidualne podejście do ucznia oraz dostosowanie metod, form, a nawet treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów (oczywiście dostosowywanie, a nie rezygnowanie z przekazywania wiedzy oraz kształcenia umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej). Rodzi się zatem pytanie, czy podjąć to wyzwanie i indywidualizować pracę z uczniami oraz, jak to najskuteczniej i najlepiej wprowadzić oraz stosować?
Zdecydowanie uważam, że trzeba podjąć próbę indywidualizowania procesu kształcenia, bowiem indywidualizacja pozwala na poprawienie wyników uczenia się, zwiększenie indywidualnych możliwości uczniów oraz rozwijanie ich zdolności.

Impresje mużakowskie nie tylko znad kolorowych jezior

Jestem po kolejnym szkoleniu wyjazdowym z propozycji WODN w Piotrkowie Tryb., mającym na celu poznanie i propagowanie najpiękniejszych miejsc w Polsce, ale niekoniecznie najbardziej znanych. Wrzesień to bardzo korzystny, pod każdym względem termin do tego typu szkoleń. Z zaciekawieniem przeczytałam ponownie program szkolenia: 

- Zajęcia terenowe na terenie Mużakowskiego Parku Krajobrazowego.

- Sieci współpracy i samokształcenia jako forma wymiany doświadczeń

- Rozwijanie przyrodniczych zainteresowań uczniów.

- Święto winobrania w tradycji regionu zielonogórskiego

O Mużakowskim Parku Krajobrazowym mało kto słyszał, choć ja już wcześniej spotkałam się z zachwytami znajomych turystów, którzy odwiedzili okolice Zielonej Góry i zostali zaskoczeni pięknem tych terenów.


„Tożsamość i solidarność europejska na początku XXI wieku”

Tożsamość i solidarność to myśli przewodnie, wokół których toczyły się działania podejmowane przez konsultanta WODN Barbarę Śpiewak w ramach edukacji europejskiej. Inicjatywa ta wpisuje się w główne kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Tematyce tej poświęcone były konferencje organizowane dla nauczycieli w 2016 roku, podczas których podjęto dialog nt. inicjatyw, jak zaciekawić i zachęcić młodzież do realizacji projektów.

Biblioteka Pedagogiczna poleca

Sejm poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. W związku z tym chciałabym zaproponować Państwu sięgnięcie do wybranych przeze mnie 4. pozycji, opisujących postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki oraz Josepha Conrada-Korzeniowskiego. 


Forum Nauczycielskie Nr 78
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 78 numerze:

 • Rok 2017 rokiem sześciu patronów - Jadwiga Szymczyk
 • 25 lat plenerów malarskich - Mirosława Płacheta
 • Tożsamość i solidarność europejska - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 11-tce” - Małgorzata Grzybek
 • „Mużakowski Park Krajobrazowy”- refleksje historyka po konferencji wyjazdowej - Maria Śledzińska
 • Impresje mużakowskie nie tylko znad kolorowych jezior - Aleksandra Fidziańska (fragment artykułu)
 • Elektrośmieci - Małgorzata Maleszka
 • Rola szkolnego klubu europejskiego w rozwijaniu talentów  - Elżbieta Wardyńska
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZSP Nr 2- Jadwiga Szymczyk
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka - Grażyna Babska
 • Obchody Dnia Praw Dziecka i Dnia Życzliwości w Szkole Podstawowej w Jarostach im. Margarethy Kamprad - Beata Dudek
 • Zachęta do życia roztropnego – Zbigniew Herbert „Elegia na odejście pióra atramentu lampy” - Elżbieta Lottko
 • Indywidualizować albo nie indywidualizować - oto jest pytanie - Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Konferencja wyjazdowa do Radziejowic i Kuklówki - Waldemar Domarańczyk
 • Plany zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w latach szkolnych 2013/2014 ÷ 2015/2016 - Radosław Herudziński
 • Byliśmy w planetarium EC 1 w Łodzi - Urszula Szewczyk
 • Piotrkowski PTSM podsumował i wybrał nowe władze na lata 2016-2021 - ZOT PTSM
 • Z okazji Roku Sienkiewicza… - Żaneta Cypel, Jagoda Lewińska
 • Wydarzyło się w WODN (wrzesień - grudzień 2016)
 • Pisali, fotografowali i projektowali dla nas 
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka (fragment artykułu)


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

Fragmenty artykułów z numeru 76/77
Napisał Administrator   

Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich typów do udziału w konkursie, którego regulamin przedstawiamy w tym numerze. Konkurs kierowany jest do nauczycieli, ale mogą w nim także uczestniczyć uczniowie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
2. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
3. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku 2016/17.
4. Celem konkursu jest:
- opracowanie scenariusza zajęć i gry dydaktycznej na zajęcia różnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych
- propagowanie osiągnięć polskich naukowców i odkrywców oraz ich wkładu w rozwój nauk przyrodniczych
- wymiana doświadczeń między nauczycielami
- promowanie dobrych praktyk. 

15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY”
Edycja Jubileuszowa

Poniższy artykuł stanowi próbę podsumowania piętnastoletniego okresu organizacji konkursu  historycznego nt. Zbrodni Katyńskiej dla uczniów gimnazjów przez Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Pierwszą edycję konkursu „W Imię miłości Ojczyzny" zorganizowano w roku 2001/2002 dla młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.

Pionierskie działania członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i pracowników WODN w zakresie organizacji konkursów poświęconych Zbrodni Katyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim podjęto w latach 1994 - 1996; wówczas konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich, realizowany jako wojewódzki i ogólnopolski. Patronat nad nim przejął Minister Edukacji, Prezes Rady Ochrony Walk i Męczeństwa śp. Andrzej Przewoźnik. Na eliminacje ogólnopolskie do Piotrkowa przyjechali uczniowie z 16 województw, a na uroczystość podsumowującą przyjechał wiceminister Edukacji Narodowej śp. Mirosław Sawicki. Komisji przewodniczył dr Eugeniusz Cezary Król, dziś profesor, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, autor publikacji z historii najnowszej, tłumacz literatury niemieckiej. 

Jak poprawić jakość kształcenia zawodowego?

To pytanie już od kilku lat nurtuje nie tylko kolejnych ministrów edukacji, zastanawiają się nad tym również dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie realizuje projekt z zakresu kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus - pod nazwą "Work Based Learning". Jego celem jest porównanie systemów kształcenia w krajach partnerskich (Austria, Portugalia, Łotwa), poprawa metod nauczania tak, aby lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. 

Jednym z zadań są spotkania z pracodawcami, poznanie ich puntu widzenia na kształcenie zawodowe. Pytamy o refleksje na temat własnej kariery, co ma posłużyć do pracy z młodzieżą, a więc w dłuższej perspektywie do podniesienia jakości pracy szkół kształcących w zawodzie. 

Makbet - rozpoznanie i ocena bohatera

Współczesna szkoła nie istnieje bez metod aktywizujących. Tradycyjne nauczanie, oparte na wykładzie, opisie pogadance, w XXI wieku zdecydowanie się nie sprawdza i nie przystaje do przemian cywilizacyjnych, które wpłynęły także na edukację. Przedstawiam propozycję zajęć poświęconych dramatowi W. Szekspira „Makbet”, w których wykorzystane zostały metody aktywizujące: brainstorming, peer learning i praca w grupach. Mam nadzieje, że moja propozycja zachęci Państwa do własnych poszukiwań i okaże się przydatna w pracy z uczniami.Fragmenty artykułów z numeru 71
Napisał rafal   

Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół wszystkich typów do udziału w konkursie, którego regulamin przedstawiamy w tym numerze. Konkurs kierowany jest do nauczycieli, ale mogą w nim także uczestniczyć uczniowie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.
2. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
3. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku 2016/17.
4. Celem konkursu jest:
- opracowanie scenariusza zajęć i gry dydaktycznej na zajęcia różnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych
- propagowanie osiągnięć polskich naukowców i odkrywców oraz ich wkładu w rozwój nauk przyrodniczych
- wymiana doświadczeń między nauczycielami
- promowanie dobrych praktyk. 

15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY”
Edycja Jubileuszowa

Poniższy artykuł stanowi próbę podsumowania piętnastoletniego okresu organizacji konkursu  historycznego nt. Zbrodni Katyńskiej dla uczniów gimnazjów przez Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Pierwszą edycję konkursu „W Imię miłości Ojczyzny" zorganizowano w roku 2001/2002 dla młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.

Pionierskie działania członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i pracowników WODN w zakresie organizacji konkursów poświęconych Zbrodni Katyńskiej w Piotrkowie Trybunalskim podjęto w latach 1994 - 1996; wówczas konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich, realizowany jako wojewódzki i ogólnopolski. Patronat nad nim przejął Minister Edukacji, Prezes Rady Ochrony Walk i Męczeństwa śp. Andrzej Przewoźnik. Na eliminacje ogólnopolskie do Piotrkowa przyjechali uczniowie z 16 województw, a na uroczystość podsumowującą przyjechał wiceminister Edukacji Narodowej śp. Mirosław Sawicki. Komisji przewodniczył dr Eugeniusz Cezary Król, dziś profesor, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, autor publikacji z historii najnowszej, tłumacz literatury niemieckiej. 

Seminaria europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim - jubileusz 10-lecia

Seminaria europejskie stały się tradycją WODN - Piotrków Tryb. - organizowane są od 2005 roku, stanowią element tożsamości Ośrodka. Jak wiemy, edukacja europejska stała się wymogiem polskiej edukacji od 1999 roku, gdy wdrożono reformę systemu oświaty. Wówczas, w podstawie programowej zamieszczono nawet ścieżkę edukacyjną pn. „Edukacja europejska”. W związku z tym w WODN podejmowano liczne działania, służące upowszechnieniu wiedzy o Europie, tożsamości europejskiej, kulturze europejskiej, prawach człowieka, strukturach unijnych. Pierwsze działania koncentrowały się na tworzeniu szkolnych klubów europejskich, w ramach których nauczyciele przybliżali swoim uczniom wiedzę o Europie. Inicjatorem i animatorem tych działań była Barbara Śpiewak - konsultant WODN, która organizowała dla nauczycieli konferencje, kursy, warsztaty metodyczne poświęcone tematyce europejskiej. Zachęcała nauczycieli historii i WOS do realizacji projektów edukacyjnych, sejmików uczniowskich, debat poświęconych poszerzaniu wiedzy na temat dokonujących się przemian, ale też większych perspektyw dla młodzieży i dla Polski, zarówno szans jak i zagrożeń. Nauczyciele przenosili pomysły na grunt szkoły, organizowali otwarte uroczystości, zapraszali przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców, organizacji pozarządowych. Służyło to w dużej mierze poszerzaniu wiedzy uczniów o Europie i przygotowaniu do życia w nieco zmienionej rzeczywistości europejskiej.

Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciele, przygotowując się do lekcji, niejednokrotnie zastanawiają się, jak sprawić, aby była ona ciekawa dla uczniów? Jak rozbudzić u nich wyobraźnię, zmotywować do pracy, czy wreszcie sprawić, by po prostu lepiej przyswoili treści danej lekcji? Takie i inne pytania są nieodłącznym elementem pracy dydaktycznej nauczycieli, którzy nie zawsze mają poczucie satysfakcji z efektów szkolnej edukacji historycznej i społecznej. Możemy jednak dążyć do zmiany tego stanu poprzez planowe i celowe wykorzystywanie szeroko pojmowanej technologii komputerowej. Stosujmy w pracy dydaktycznej „odpowiednie narzędzia”, przydatne w procesie dydaktycznym, bo jak słusznie zauważył Bill Gates „…marnuje się olbrzymi potencjał, kiedy uczniowie, zwłaszcza dzieci, które z natury uwielbiają komputery i kontakty z nimi, nie mają dostępu do technologii informacji, która dla ludzi myślących w kategoriach przyszłości jest czymś zwyczajnym”. 


Forum Nauczycielskie Nr 76_77
Napisał Administrator   

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 76/77 numerze:

 • Zamiast „Rozmów z...” - Jadwiga Szymczyk
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17
 • Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – najważniejsze zmiany
 • Kalendarz roku szkolnego 2016/17 
 • Konkurs na projekt edukacyjny „Polskie nazwy na mapie świata” - Urszula Szewczyk (fragment artykułu)
 • Program „Golden Five” - Urszula Szewczyk
 • 15 lat konkursu  historycznego „W IMIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY" Edycja Jubileuszowa - Barbara Śpiewak (fragment artykułu)
 • Jak poprawić jakość kształcenia zawodowego? - Elżbieta Magacz (fragment artykułu)
 • Przygoda z eTwinningiem - Gabriela Chruścińska
 • Zyskać na czasie - Katarzyna Wanda Mazur
 • Obchody Dnia Patrona Szkoły w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - Żaneta Cypel
 • Pierwszy Piotrkowski Piknik Naukowy
 • Wieloaspektowość życia i twórczości Henryka Sienkiewicza” - Małgorzata Grzybek
 • I tak zaczęła się Polska… - Marlena Kowalska
 • Czytamy kolorami - Marlena Kowalska
 • Miejsce przeznaczone dla artystów, czyli „Co myśli Pan Cogito o piekle” - Elżbieta Lottko
 • Wkład Polaków w dziedzictwo kulturalne Europy - Józef Konrad Korzeniowski - Ewa Grzesiak
 • Ogólnopolska akcja masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”- Żaneta Cypel 
 • XXV Plener Malarski. Tomaszów Mazowiecki 2016 - Mirosława Płacheta
 • W świecie motyli - Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Mirosława Płacheta
 • Co w sieci piszczy? - Małgorzata Kudyba
 • Makbet - rozpoznanie i ocena bohatera - Małgorzata Kudyba (fragment artykułu)
 • Zmagania konkursowe z wiedzy religijnej w Tomaszowie Maz. i sukcesy uczniów - Urszula Seredyn
 • Festiwal Piosenki Religijnej w Brzozie - Elżbieta Pawlikowska
 • Drugi raz na ludowo w Szkole Podstawowej w Jarostach
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka


Kolegium Redakcyjne FN:


Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Waldemar Domarańczyk
Wiktor Janik
Dariusz Magacz
Mirosława Płacheta
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 51
UM1.jpg UM1.jpg UM1.jpg MEN.jpg KO.jpg CKE.jpg OKE.jpg ORE.jpg BPP.jpg