ZGŁOSZENIE

na formy doskonalenia

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach organizacji doskonalenia jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia szkolenia lub końca danego roku szkolnego. Podanie danych jest konieczne do otrzymania informacji o rozpoczęciu szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia.

Numer formy:
Temat formy*:


Imię*:

Nazwisko*:

tel. kontaktowy:

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)*:

Miejsce urodzenia*:


e-mail*:

Przedmiot nauczany:

Stopień awansu:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb. dla potrzeb rekrutacji oraz organizacji doskonalenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego powyżej adresu e-mail przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb. zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). w celu otrzymania informacji o szkoleniach oraz materiałów dydaktycznych po odbytym doskonaleniu.*

* Pola wymagane
Miejsce pracy
Adres do korespondencji/wypełnić jeśli jest inny niż adres miejsca pracy/
Nazwa szkoły:

Miejscowość:

Ulica, numer:

Kod, poczta:

Miejscowość:

Ulica, numer:

Kod, poczta: